Ha Thi Hong is most proud of her support for students in their studies abroad


Cô gái Sán Dìu mong muốn bình đẳng giới trong giáo dục

Theo Hà Thị Hồng, bình đẳng giới trong giáo dục làm tăng chất lượng nguồn nhân lực trung bình của xã hội, có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng nguồn nhân lực của tương lai. Ngoài ra, khi trình độ của người mẹ cao hơn sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chăm sóc và dinh dưỡng đối với con cái.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung