Ứng viên đã được học bổng là người khuyết tật

Australia cung cấp các dịch vụ và các điều kiên tuyệt vời cho sinh viên là người khuyết tật.

Luật pháp Australia

Đạo luật Chống phân biệt người khuyết tật năm 1992 yêu cầu giáo dục phải được cung cấp một cách không phân biệt cho tất cả sinh viên học tập tại Australia (không phân biệt quốc tịch). Điều khoản các Chuẩn mực trong Giáo dục đối với Người khuyết tật năm 2005 yêu cầu có các điều chỉnh phù hợp nhằm giúp mọi người tham gia học tập một cách bình đẳng.

Định nghĩa về khuyết tật

Theo Đạo luật Chống phân biệt người khuyết tật năm 1992, khuyết tật, liên quan đến một người, có nghĩa là:

 • mất hoàn toàn hoặc một phần các chức năng hoạt động cơ thể hay thần kinh ; hoặc
 • mất hoàn toàn hoặc một phần cơ thể; hoặc
 • có bộ phận của cơ thể gây ốm đau, bệnh tật; hoặc
 • có bộ phận của cơ thể có khả năng gây ốm đau, bệnh tật; hoặc
 • một phần cơ thể không hoạt động, không hoàn thiện hoặc bị dị tật; hoặc
 • sự rối loạn hoặc các chức năng không hoạt động làm người đó không học tập được như người bình thường; hoặc
 • sự rối loạn, ốm đau, bệnh tật làm ảnh hưởng quá trình tư duy, cảm nhận thực tế, biểu lộ tình cảm hoặc phán xét của một người hoặc gây ra các hành vi lệch lạc;

và bao gồm khuyết tật mà:

 • hiện đang tồn tại; hoặc
 • trước đây tồn tại nhưng bây giờ không; hoặc
 • có thể có trong tương lai (bao gồm do di truyền về gen khuyết tật); hoặc
 • bị gây ra cho một người.

Để rõ hơn, nếu không được bao trùm trong định nghĩa này khuyết tật bao gồm hành vi mang dấu hiệu hoặc biểu hiện của khuyết tật.

Các nguyên tăc hỗ trợ người khuyết tật trong chương trình học bổng

Chiến lược Phát triển dành cho tất cả mọi người của Bộ Ngoại giao & Thương mại Australia (DFAT) cam kết người khuyết tật sẽ được tiếp cận chương trình trợ giúp. 

Các nguyên tắc cung cấp hỗ trợ khuyết tật cho ứng viên được nhận Học bổng Chính phủ Australia là:

 • Có những điều chỉnh phù hợp để cho phép ứng viên khuyết tật nhận Học bổng Chinh phủ Australia có thể tham gia vào chương trình một cách bình đẳng với tất cả các ứng viên nhận học bổng khác.
 • Có những điều chỉnh phù hợp ở các giai đoạn nộp hồ sơ, khi chuẩn bị các thủ tục nhập học và khi đang học tại Australia.
 • Các trường đại học Australia có nghĩa vụ thực hiện những điều chỉnh phù hợp đối với các học viên khuyết tật để hỗ trợ họ. Chính phủ Australia thực hiện những điều chỉnh phù hợp ngoài hoạt động học tập để hỗ trợ thêm.
 • Yêu cầu hỗ trợ của mỗi ứng viên nhận học bổng khác nhau và được đánh giá theo từng trường hợp.
 • Các Quyền lợị học bổng thông thường, mà tất cả các ứng viên nhận Học bổng Chính phủ Australia được thụ hưởng, không được phép sử dụng để hỗ trợ khuyết tật.
 • Ngân sách bổ sung của DFAT dành cho hỗ trợ khuyết tật phải được phân bổ dựa theo nhu cầu sau khi đánh giá khuyết tật, và cấu thành một phần của giá trị học bổng.

Thỏa thuận Hỗ trợ Khuyết tật

Chương trình trợ giúp của Chính phủ Australia đưa ra “những điều chỉnh hợp lý” nhằm giúp đỡ người được xác định là khuyết tật tham gia chương trình Học bổng Chính phủ Australia một cách bình đẳng với tất các các ứng viên được nhận học bổng khác.

Trong bối cảnh đó, Thỏa thuận Hỗ trợ Khuyết tật (DSA) cung cấp chi tiết gói hỗ trợ khuyết tật mà DFAT sẽ dành cho ứng viên khuyết tật được nhận Học bổng Chính phủ Australia. DSA là phụ lục của Thỏa thuận Học bổng Chính phủ Australia với Khối Thịnh vượng chung Australia mà ứng viên khuyết tật được nhận học bổng ký kết.

Mục đích của gói hỗ trợ khuyết tật được cung cấp thông qua DSA là nhằm giúp các ứng viên khuyết tật tham gia chương trình Học bổng Chính phủ Australia một cách bình đẳng với tất cả các ứng viên được nhận học bổng  khác. Gói hỗ trợ được lập dựa trên cơ sở đánh giá khuyết tật tiến hành cùng với Phụ trách chương trình học bổng tại Việt Nam và trường đại học Australia cùng với việc thảo luận với ứng viên khuyết tật

Để biết thêm thông tin liên quan tới ứng viên được nhận học bổng và DSA, xin liên hệ Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Thêm thông tin

Bạn có thể tìm thêm thông tin về định nghĩa của Chính phủ Australia về khuyết tật và quyền của người khuyết tật  trên trang web của Ủy ban Quyền con người Australia

Thông tin bổ sung