Những mốc thời gian quan trọng

 

Ngày 1/2/2022: Bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng

Ngày 29/4/2022: Hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng

Ngày 8/6/2022 (dự kiến): Hội đồng Tuyển chọn họp lần thứ nhất (JSC1)

Ngày 16/6/2022 (dự kiến): Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chưa có điểm tiếng Anh  

Từ ngày 11-22/7/2022 (dự kiến): Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS (sau kỳ thi IELTS)

Cuối tháng 7/2022 (dự kiến): Hội đồng tuyển chọn họp lần 2 (JSC2)

Đầu tháng 8/2022 (dự kiến): Thông báo kết quả vòng tuyển chọn

 

Thông tin bổ sung