Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Đợt 4 năm 2021

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) là một hoạt động nằm trong Chiến lược Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam, được quản lý bởi Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills). Quỹ được xây dựng nhằm tài trợ cho dự án của các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại các tổ chức giáo dục Australia nhằm củng cố các kiến thức và kỹ năng chuyên môn; góp phần thay đổi về tổ chức và thể chế của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự được lựa chọn; và tăng cường mối liên kết giữa Australia và Việt Nam. Chương trình Aus4Skills đã triển khai bốn đợt tài trợ cho cựu sinh viên Australia ở Việt Nam thực hiện các dự án ở các lĩnh vực ưu tiên đã chọn.

Tài liệu hướng dẫn này áp dụng cho đợt tài trợ 4-2021 tập trung vào hai nhóm Cựu sinh viên Australia nói chung và Cựu sinh viên đã tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng phát triển nguồn nhân lực của Chương trình Aus4Skills.

Cựu sinh viên Australia nói chung

 • Cựu sinh viên là người Việt Nam đã hoàn thành việc học tập tại các cơ sở giáo dục của Australia thông qua Học bổng Chính phủ Australia, Học bổng Australia Awards Fellowship, Học bổng Endeavour, Học bổng từ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR).
 • Cựu sinh viên là người Việt Nam đã hoàn thành việc học tập tại các cơ sở giáo dục của Australia thông qua các chương trình Học bổng Chính phủ Việt Nam.
 • Cựu sinh viên là người Việt Nam tự chi trả hoặc nhận được hỗ trợ từ các chương trình học bổng khác để hoàn thành việc học tập tại các cơ sở giáo dục của Australia tại Australia hoặc tại Việt Nam.

Cựu sinh viên đã tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng phát triển nguồn nhân lực của Chương trình Aus4Skills (Cựu sinh viên HRD)

 • Cựu sinh viên của khóa học ngắn hạn Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AASC) và các Cơ hội học tập khác (ILOs) thuộc Chương trình Aus4Skills.
 • Các cựu sinh viên khác của các cơ sở giáo dục Australia có thể tham gia với tư cách là thành viên của nhóm để nộp hồ sơ xin tài trợ, với điều kiện trưởng nhóm phải là một trong hai đối tượng nói trên.

Các lĩnh vực ưu tiên được lựa chọn

 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (khoa học nông-lâm-thủy sản, kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, chuyển giao khoa học và công nghệ)
 • Biến đổi Khí hậu (bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai, chuyển giao khoa học và công nghệ)
 • An ninh mạng (bao gồm tội phạm mạng, tiêu chuẩn công nghệ mạng, tiêu chuẩn mạng quốc tế, chuyển đổi kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số)
 • Khuyết tật (bao gồm công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)
 • Giáo dục (nghiên cứu giáo dục, quản lý giáo dục, quản trị tổ chức, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ, công tác xã hội, chính sách xã hội, phụ nữ lãnh đạo)
 • Quản trị và Phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, hành chính công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo)
 • Y tế (bao gồm hợp tác trong lĩnh vực tiêm chủng, nghiên cứu, tăng cường hệ thống y tế, hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau COVID-19)
 • Cơ sở hạ tầng và Giao thông (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quản lý và quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý chuỗi cung ứng và logistics bao gồm quản lý logistics hàng hải)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (tội phạm học và quản lý công, luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế, an ninh hàng hải và bền vững hàng hải, luật quốc tế về biển, quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, nghiên cứu an ninh quốc tế, nghiên cứu chiến lược)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng nước và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải, quản trị nước, an ninh nước, quản lý hạn hán, ô nhiễm biển, chuyển giao công nghệ và khoa học)

Các đề xuất trong bất kỳ lĩnh vực nào ở trên đóng góp vào ba mục tiêu (an ninh y tế, ổn định, phục hồi kinh tế) và các chủ đề (bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, dân tộc thiểu số và người khuyết tật) nằm trong Kế hoạch Hỗ trợ Phát triển Ứng phó với COVID-19 của Australia dành cho Việt Nam sẽ được cân nhắc có thêm ưu tiên.

Hồ sơ đăng ký nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia nộp trực tuyến tại https://vietnam.smartygrants.com.au/AAGFRound4 đến 24h00 ngày 16/01/2022.

LƯU Ý: Hồ sơ trên hệ thống SmartyGrants có thể truy cập được kể từ ngày 04/12/2021.

Đóng góp cho các mục tiêu của Chương trình Aus4Skills

Tất cả hồ sơ xin tài trợ cần đáp ứng ít nhất một trong ba mục tiêu của Chương trình Aus4Skills, bao gồm:

 • Mục tiêu 1: Các cựu sinh viên nam và nữ sử dụng các kỹ năng và kiến thức mới để đóng góp tích cực cho các lĩnh vực ưu tiên đã được lựa chọn.
 • Mục tiêu 2: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội dân sự được lựa chọn và các đối tác khác thể hiện sự thay đổi mang tính tổ chức như cải thiện chính sách, ứng dụng thực tiễn và/hoặc tiêu chuẩn thực hiện thông qua hỗ trợ của Chương trình.
 • Mục tiêu 3: Australia và Việt Nam liên kết mạnh mẽ và bền vững hơn trong các ngành/lĩnh vực được lựa chọn.

Các hoạt động hợp lệ để xin tài trợ

Nhóm 1. Phát triển Chuyên môn và Cộng đồng và/hoặc Nâng cao Năng lực

Nhóm 2. Nâng cao nhận thức Cộng đồng và/hoặc các Chiến dịch Vận động Chính sách

Nhóm 3. Thay đổi về tổ chức và thể chế

Tài trợ

Các mức tài trợ được xác định theo bảng dưới đây:

Số cựu sinh viên đăng ký

Mức tài trợ tối đa

Một hoặc hai cựu sinh viên

165 triệu đồng

Ba cựu sinh viên

245 triệu đồng

Từ bốn cựu sinh viên trở lên

325 triệu đồng

Bất kỳ dự án nào có sự tham gia của một nhóm cựu sinh đều phải chứng minh rõ đây là dự án nhóm, vai trò được xác định cụ thể cho mỗi thành viên. Cần thể hiện rõ giá trị gia tăng của việc đề xuất theo nhóm so với đề xuất cá nhân.

Tài trợ bổ sung: Đồng tài trợ

Chương trình Aus4Skills sẽ tài trợ thêm khoản tiền tương ứng 100% đóng góp của ứng viên nộp hồ sơ, cơ quan chủ quản của ứng viên hoặc tổ chức Việt Nam/ Australia có liên quan khác (ví dụ: hiệp hội ngành, trường đại học) với số tiền tối đa là 50 triệu đồng. Đồng tài trợ phải bằng tiền mặt (không phải bằng hiện vật) và được thể hiện như một phần của dự toán ngân sách trong hồ sơ xin tài trợ bao gồm thời gian cung cấp khoản đồng tài trợ. Việc áp dụng hình thức đồng tài trợ sẽ làm tăng giá trị tài trợ cho một đề xuất cũng như tăng cường cam kết của ứng viên/ cơ quan chủ quản/ tổ chức liên quan đối với đề xuất dự án. Chương trình Aus4Skills sẽ đánh giá tính đúng đắn của “khoản tài trợ tương ứng” đối với dự án đồng tài trợ.

 

Ví dụ 1 (VND)

Ví dụ 2 (VND)

Ví dụ 3 (VND)

Tài trợ cho dự án từ Quỹ

165,000,000

165,000,000

165,000,000

Đồng tài trợ (vd: cq chủ quản)

30,000,000

50,000,000

100,000,000

Khoản tài trợ tương ứng từ Quỹ

30,000,000

50,000,000

50,000,000
Tổng 225,000,000 265,000,000 315,000,000

Khoản tài trợ tương ứng tối đa là 50,000,000 VND không phụ thuộc vào khoản đồng tài trợ. Aus4Skills sẽ không đồng tài trợ với nguồn tài trợ có nguồn gốc từ các khoản vay.

Tài trợ dịch thuật

Tất cả hồ sơ xin tài trợ cũng như báo cáo tiến độ và báo cáo hoàn thành dự án phải được viết bằng tiếng Anh. Cựu sinh viên tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng phát triển nguồn nhân lực của Chương trình Aus4Skills nếu không thành thạo tiếng Anh có quyền đề nghị thanh toán chi phí dịch thuật của hồ sơ xin tài trợ, báo cáo tiến độ và báo cáo hoàn thành dự án với mức tối đa là 5 triệu đồng trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận. Chi phí dịch thuật phải được bao gồm trong dự toán ngân sách của hồ sơ xin tài trợ và biên lai dịch thuật phải được nộp lại cho chương trình khi đề nghị thanh toán chi phí này.

Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng

Cựu sinh viên khuyết tật và cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn (bao gồm cựu sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn) có mong muốn tham dự các sự kiện của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên do Đại sứ quán Australia hoặc Chương trình Aus4Skills tổ chức có thể đề nghị hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng.

Thời hạn

Thời hạn tối đa để thực hiện một dự án tài trợ là 12 tháng. Việc triển khai thực hiện sẽ bắt đầu trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được thông báo phê duyệt của chương trình Aus4Skills.

Tiêu chí đánh giá

Mỗi hồ sơ xin tài trợ sẽ được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính:

1) Mục tiêu Chiến lược; 2) Phương pháp luận/Cách tiếp cận; 3) Giới, Khuyết tật và Hòa nhập Xã hội; 4) Quản lý Tài chính và Quản lý Rủi ro; 5) Quyền sở hữu, Tính bền vững và Hoạt động Quảng bá; và 6) Giám sát và Đánh giá.

Ghi nhận hoàn thành dự án

Chứng chỉ Hoàn thành Dự án sẽ được trao cho cựu sinh viên/nhóm cựu sinh viên thực hiện thành công dự án sau khi nộp và được Chương trình Aus4Skills phê duyệt báo cáo hoàn thành dự án cùng với báo cáo quyết toán tài chính.

Hướng dẫn Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Hướng dẫn chi tiết của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia dành cho Ứng viên được đăng tải tại đây.

Các dự án được tài trợ sẽ tuân thủ theo Hướng dẫn Tài chínhHướng dẫn Truyền thông của Quỹ trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Một số báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ

 

Thông tin bổ sung