Có học bổng Australia ngắn hạn không?

Học bổng Australia ngắn hạn (AAF) cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ chuyên môn bậc trung và các nhà lãnh đạo của Việt Nam và các nước khác.

AAF cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn thông qua các chương trình học tập, nghiên cứu và thực tập tại Australia, do các tổ chức Australia tiến hành, cho các ứng viên được đề cử của Việt Nam.

AAF nhằm phát triển các kỹ năng lãnh đạo, giải quyết các vấn đề phát triển được ưu tiên và xây dựng quan hệ hợp tác và liên kết giữa các tổ chức Australia và các tổ chức đối tác Việt Nam.

Phải có một tổ chức của Australia đứng ra đăng cai tài trợ nộp đơn đề cử các ứng viên và tổ chức Việt Nam. Các cá nhân và tổ chức Việt Nam không được phép trực tiếp nộp đơn.

Các tổ chức phù hợp bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp, công nghiệp, truyền thông, hiệp hội chuyên môn và các cơ quan Chính phủ.

Kể từ năm 2007 hơn 1,100 công dân Việt Nam đã tham gia chương trình Học bổng Australia ngắn hạn bao gồm:

  • 25 quan chức cấp cao Chính phủ được đào tạo trong lĩnh vực quản lý công
  • 100 cán bộ chuyên môn y tế được đào tạo trong lĩnh vực quản lý và dich vụ y tế
  • 28 cán bộ và giảng viên đại học được đào tạo trong lĩnh vực quản lý nguồn nước
  • 10 quan chức Chính phủ được đào tạo trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và an toàn phụ nữ
  • 36 quan chức Chính phủ được đào tao trong lĩnh vực nâng cao quản lý đất đai

Để biêt thêm thông tin về AAF xin truy cập Australia Awards Fellowships

Thông tin bổ sung