Participants at the discussion


Hội nghị tổng kết hợp tác giữa Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn Nhân lực (Aus4Skills) và Trường Đại học Tây Bắc

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng chú ý, trong đó nổi bật là các hoạt động hợp tác với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills).

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung